Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI


1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie na podstawie identyfikatora, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków) lub prolongować termin zwrotu.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

6. W stosunku do czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, konsekwencje w ocenie z zachowania).

7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

8. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
a) wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
b) wypożyczenia wakacyjne:

- nie dotyczą uczniów klas kończących szkołę,

- warunkiem  wypożyczenia  książki  jest  terminowy  zwrot wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,

- czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy,

- książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji,

- termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września; niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece,

- w przypadku  zniszczenia  lub  zgubienia  książki  wypożyczonej  na  okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkolnym karty obiegowej, potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

10. Każdy czytelnik ma prawo wpisu swoich propozycji do zeszytu dezyderatów.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CZYTELNI
NA CZAS EPIDEMII COVID-19


aktualizacja: 1 września 2020 r.

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6. Wszystkie wypożyczane książki mogą być wcześniej zamówione:

- osobiście,

- poprzez dziennik elektroniczny, adresując wiadomość do nauczycieli bibliotekarzy (Lilla Pala lub Zofia Cichowlaz) i wpisując w temacie „Zamówienie”.

7. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w godzinach pracy biblioteki.

8. Wypożyczania i zwrotu książek przez ucznia dokonuje się na podstawie identyfikatora.

9. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, który znajduje się  obok biurka nauczyciela bibliotekarza.

10. Zwracane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i poddane 2-dniowej kwarantannie. W tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

11. Z czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza przestrzegając przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły.

12. Z komputerów w czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub innego nauczyciela.

13. Po każdorazowym użyciu sprzęt komputerowy w czytelni podlega dezynfekcji.

14. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty są regularnie czyszczone, a pomieszczenia biblioteki i czytelni wietrzone (przynajmniej 1 raz na godzinę).