REGULAMIN

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 WYPOŻYCZALNIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie na podstawie identyfikatora (wyłącznie na swoje nazwisko), nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki: lektury - na 2 tygodnie, inne – na 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń lub prolongować termin zwrotu.

 4. Czytelnik może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu. Większą ilość wypożycza się wyłącznie na lekcje, rejestrując na konto wypożyczającego.

 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały mogą być zastosowane kary, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, konsekwencje w ocenie z zachowania).

 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkolnym karty obiegowej, potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 10. Każdy czytelnik ma prawo zgłoszenia swoich propozycji do zeszytu dezyderatów.

  CZYTELNIA

       1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, rodzic oraz pracownik szkoł

 1. W pomieszczeniu obowiązuje cisza i porządek.

 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego – ze słowników, encyklopedii itp. po uprzednim wpisaniu ich na konto czytelnika.

 3. Dostęp do czasopism jest wolny. Wykorzystane czasopisma należy odłożyć na miejsce.

 4. Książki, z których korzysta się w czytelni, należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 5. Z książkami i czasopismami należy obchodzić się

 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, jeśli jest niepełnoletni – rodzice lub opiekunowie prawni.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ORAZ CZYTELNI
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

 5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 6. Wszystkie wypożyczane książki mogą być wcześniej zamówione:

- osobiście,

- poprzez dziennik elektroniczny, adresując wiadomość do nauczycieli bibliotekarzy (Lilla Pala lub Zofia Cichowlaz) i wpisując w temacie „Zamówienie”.

 1. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w godzinach pracy biblioteki.

 2. Wypożyczania i zwrotu książek przez ucznia dokonuje się na podstawie identyfikatora.

 3. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, który znajduje się  obok biurka nauczyciela bibliotekarza.

 4. Zwracane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i poddane 2-dniowej kwarantannie. W tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 5. Z czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza przestrzegając przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły.

 6. Z komputerów w czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub innego nauczyciela.

 7. Po każdorazowym użyciu sprzęt komputerowy w czytelni podlega dezynfekcji.

 8. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty są regularnie czyszczone, a pomieszczenia biblioteki i czytelni wietrzone (przynajmniej 1 raz na godzinę).