Przejdź do treści Przejdź do menu

WYPRAWKA SZKOLNA 2020

26-08-2020 16:00 INFORMACJE

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH- WYPRAWKA SZKOLNA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022


Pomoc w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc udzielana jest na wniosek:

- rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,

- nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Procedura złożenia wniosku:

1. Wyprawka udzielna jest na wniosek na określonym przez MZO Bielsko- Biała.

2. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

4. Wysokość dofinansowania w ramach programu "Wyprawka szkolna" przyjęta przez Radę Ministrów na lata 2020 - 2022 (rok szkolny 2020/21, 2021/22 i 2022/23) w przypadku uczniów z liceum wynosi 445 złotych


   dla uczniów:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,


   uczęszczających do:

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

Termin składania wniosku w szkole zostanie określony drogą Rozporządzenia Prezydenta m. Bielsko- Biała i przekazany do Państwa wiadomości. Na tronie MZO Bielsko- Biała pojawią się również aktualne wzory druków (wniosek, oświadczenie).