Przejdź do treści Przejdź do menu

Procedury przeciwepidemiczne

01-09-2021 20:26 INFORMACJE

Procedury przeciwepidemiczne zalecone do stosowania

 w IV LO im. KEN w Bielsku-Białej

w czasie nauczania stacjonarnego

 

Opracowano na podstawie:

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1394)

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1394)

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz. 1386)

 

Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. ORGANIZACJA NAUCZANIA STACJONARNEGO W SZKOLE
 2. W czasie zajęć na terenie szkoły przebywają wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia zajęć oraz funkcjonowania placówki.
 3. Rodzice i opiekunowie oraz osoby trzecie przychodzące do szkoły zobowiązane są założyć maseczkę, zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.
 6. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od osoby, pod opieką której pozostaje. O tym fakcie niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 7. Uczniowie wchodzą do szkoły we własnych maseczkach i zakładają je każdorazowo, kiedy przebywają poza salą lekcyjną.
 8. Wejście do budynku odbywa się z wykorzystaniem różnych wejść – do klas na parterze wejściem głównym, do klas na piętrze wejściami od strony boiska (sale 103-110 i sala gimnastyczna wejście z prawej strony, sale 111-116 wejście z lewej strony).
 9. Przed wejściem do budynku obowiązkowa jest dezynfekcja rąk w przygotowanych do tego celu miejscach.
 10. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły w miarę możliwości powinni zachowywać dystans między sobą w miejscach wspólnych wynoszący minimum 1,5 m.
 11. Zajęcia w szkole odbywają się według obowiązującego planu, w salach zgodnie z zapisem w planie lekcji.
 12. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 13. W czasie przerw część zespołów klasowych może pozostać w salach (wyłącznie pod opieką nauczyciela), pozostali wychodzą na korytarz lub teren wokół szkoły w zależności od pogody. Rekomendowane jest spędzanie przerw na świeżym powietrzu, na terenie należącym do szkoły, w celu uniknięcia tłumu w korytarzach.
 14. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody do picia pod warunkiem posiadania własnego kubka. Kurki dystrybutora są przez pracownika obsługi dezynfekowane po każdej przerwie.
 15. W czasie lekcji nauczyciel w miarę możliwości zachowuje odległość 1,5 m od uczniów lub zakłada maseczkę.
 16. Uczeń, wezwany do tablicy, zakłada maseczkę i dezynfekuje ręce.
 17. Każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów i nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

II    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Przeciwepidemicznymi oraz do współpracy ze szkołą w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
 2. Rodzice są zobowiązani do wysyłania do szkoły dzieci wyłącznie zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, rodzice nie wysyłają dziecka do szkoły.
 4. W razie zaobserwowania przez rodziców u dziecka niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną rodzice winni pozostawić je w domu i skorzystać z porady medycznej.
 5. Rodzice godzą się na pomiar temperatury ucznia.
 6. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły i aktualizowania numerów, jeśli te ulegną zmianie, oraz do regularnego odbierania wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny.
 7. W razie zaobserwowania u dziecka w szkole niepokojących objawów chorobowych, rodzice są informowani o tym fakcie telefonicznie i zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

 

III   HIGIENA ORAZ CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 

 1. Na tablicy przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje ich użycia.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz maseczki na usta i nos.
 4. Tuż po wejściu do budynku pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice/opiekunowie, osoby trzecie dezynfekują dłonie oraz zakrywają usta i nos.
 5. Po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem należy umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną w łazienkach.
 6. Podczas kichania, kaszlu należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę i umyć ręce.
 7. Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa.
 8. Sale lekcyjne są wietrzone przed zajęciami, w czasie każdej przerwy oraz w miarę możliwości w czasie lekcji.
 9. W salach lekcyjnych znajdują się płyny oraz ściereczki do dezynfekcji klawiatury i myszy. Nauczyciele zobowiązani są do ich dezynfekowania każdorazowo po i przed użyciem ich w danej sali.
 10. Codzienne prace porządkowe są monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz toalet.
 11. Dezynfekcja jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 12. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

 

IV ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

 1. Na konsultacjach i innych zajęciach pozalekcyjnych obowiązują zasady reżimu sanitarnego opisane w niniejszych procedurach.
 2. Zajęcia w miarę możliwości organizowane są tak, by uczestniczyli w nich uczniowie tej samej klasy.
 3. W przypadku organizacji zajęć w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej grupa powinna być mało liczna.

 

V ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach umieszczonych na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.
 5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 6. Wszystkie wypożyczane książki mogą być wcześniej zamówione osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny, adresując wiadomość do nauczycieli bibliotekarzy (Lilla Pala lub Zofia Cichowlaz) i wpisując w temacie „Zamówienie”.
 7. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w godzinach pracy biblioteki.
 8. Wypożyczania i zwrotu książek przez ucznia dokonuje się na podstawie identyfikatora.
 9. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, który znajduje się  obok biurka nauczyciela bibliotekarza.
 10. Zwracane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i poddane 2-dniowej kwarantannie. W tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
 11. Z czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza przestrzegając przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły.
 12. Z komputerów w czytelni uczniowie mogą korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub innego nauczyciela.
 13. Po każdorazowym użyciu sprzęt komputerowy w czytelni podlega dezynfekcji.
 14. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty są regularnie czyszczone, a pomieszczenia biblioteki i czytelni wietrzone (przynajmniej 1 raz na godzinę).

 

VI ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, SIŁOWNI, BOISKA SZKOLNEGO I BASENU

 

 1. Zajęcia w sali gimnastycznej, siłowni, na basenie i boisku szkolnym realizowane są zgodnie z planem, regulaminami tych miejsc i aktualnymi zaleceniami GIS.
 2. Uczniowie przebywają w tych miejscach wyłącznie pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
 3. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywają się na zewnątrz i z ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych.
 4. Sprzęty używane w czasie lekcji wychowania fizycznego są dezynfekowane przez nauczycieli po zakończeniu zajęć przez daną klasę.
 5. Powierzchnie płaskie, podłogi, klamki, kontakty, szatnie i inne sprzęty są myte z użyciem detergentów i dezynfekowane przez pracowników personelu sprzątającego codziennie i w miarę możliwości także w czasie trwania zajęć.
 6. Jeżeli nie ma możliwości zdezynfekowania sprzętu użytego przez grupę uczniów z jednej klasy, nie może on być ponownie wykorzystany.
 7. Sale gimnastyczne należy regularnie wietrzyć co najmniej podczas każdej przerwy.

 

VII ZASADY KORZYSTANIA Z BUFETU SZKOLNEGO

 

 1. Przed wejściem do bufetu obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 2. Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.
 3. W kolejce do bufetu należy zachować zalecany dystans wynoszący 1,5 m.
 4. W bufecie możliwy jest jedynie zakup produktów. Po jego dokonaniu bufet należy niezwłocznie opuścić.
 5. Bufet codziennie jest dezynfekowany i myty z użyciem detergentów.
 6. Pomieszczenia bufetu należy regularnie wietrzyć co najmniej podczas każdej przerwy.

 

VIII    ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 

 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest otwarty codziennie w godzinach 9.00-13.30.
 2. Uczniowie mogą zgłaszać się do pielęgniarki w przypadku złego samopoczucia i z wszelkimi problemami dotyczącymi zdrowia.
 3. Przed wejściem do gabinetu należy zdezynfekować ręce i założyć osłonę ust i nosa.
 4. W gabinecie może się znajdować jednocześnie dwie osoby, o ile udzielenie pomocy nie wymaga obecności dodatkowych osób.
 5. Sprzęty używane w trakcie udzielania pomocy, porady są dezynfekowane po każdej wizycie, a gabinet wietrzony.
 6. Gabinet codziennie jest dezynfekowany i myty z użyciem detergentów.

 

IX       OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do szkoły zobowiązany jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji a w ciągu dnia w pracy myć ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
 3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy po porozumieniu z dyrektorem lub wicedyrektorami odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając mu opiekę i zachowując min. 2 m odległości od innych osób. Należy następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 5. Pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej do użycia w razie konieczności
 6. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do:
 7. a) stałego kontrolowania warunków do prowadzenia zajęć (obserwacja samopoczucia i objawów chorobowych uczniów, dostępność środków czystości ) oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Dyrektorowi szkoły lub jego zastępcom,
 8. b) ścisłej ewidencji obecności uczniów na zajęciach,
 9. c) prowadzenia zajęć wyłącznie w wyznaczonej sali,
 10. d) uważnego i odpowiedzialnego pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z obowiązującym planem i zasadami zawartymi w regulaminie dyżurów ( w tym obserwowania samopoczucia uczniów i szybkiego reagowania na zjawiska niepokojące),
 11. e) wietrzenia i uporządkowania sali zgodnie z zaleceniami GIS, zdezynfekowania klawiatury i myszy po każdej przeprowadzonej przez siebie lekcji,
 12. f) zwracania uczniom uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny (zalecany dystans społeczny oraz zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych), regulaminów pomieszczeń szkolnych oraz wzmacniania w uczniach poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych osób,
 13. g) codziennego sprawdzania bieżących wiadomości w mobidzienniku – w tym przed wyjściem do pracy.
 14. Wychowawcy klas zobowiązani są do:
 15. a) niezwłocznego zgromadzenia dokumentacji klasowej, sprawdzenia jej prawidłowości (numery telefonów, adresy mailowe, adresy zamieszkania uczniów i rodziców/opiekunów) i wpisania wymaganych informacji do dziennika,
 16. b) regularnego kontaktu z rodzicami/opiekunami uczniów w celu monitorowania sytuacji indywidualnej uczniów oraz przekazywania bieżących informacji i zarządzeń.
 17. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
 18. a) wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniając wzmożone środki ochrony własnej (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki),
 19. b) wykonywania codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach szkolnych, klawiatur, myszy, włączników,
 20. c) częstej kontroli stanu środków do higieny osobistej i dezynfekcji pomieszczeń,
 21. d) ścisłego przestrzegania zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 22. e) zajmowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami,
 23. Pracownicy administracji zobowiązani są do:

a)przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości oraz zasad bezpieczeństwa,

 1. b) zajmowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownik bufetu zobowiązany jest do:
 3. a) przestrzegania obowiązującej w szkole Procedury przeciwepidemicznej;
 4. b) stosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka/przyłbica, szyba ochronna pleksi) oraz mycia rąk/ używania płynu dezynfekującego.
 5. c) dezynfekcji swojego stanowiska pracy oraz wietrzenia pomieszczenia bufetowego po każdej przerwie oraz przed i po zakończeniu pracy

 

 

Mirosław Sapeta dyrektor IV LO im. KEN w Bielsku- Białej