Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Dofinansowanie do zakupu podręczników

25-08-2023 12:46

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/24, dotyczy uczniów w liceum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie należy mylić z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności), w tym dla

  • uczniów słabowidzących
  • uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kwota dofinansowania w liceum - do 445 zł

Pomoc udzielana jest na wniosek:

  • rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,
  • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski będą składane w szkole.

DOWODY ZAKUPU – do złożenia razem z wnioskiem

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym i zakupami podręczników, proszę mieć na uwadze, że w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon potwierdzający zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

UWAGA!
Jeśli nie posiadacie Państwo wymienionych dowodów zakupu, a na przykład już ich dokonano, wystarczające będzie złożenie oświadczenia na stosownym druku. Wzory takich oświadczeń oraz wniosku będą udostępnione w późniejszym terminie przez uprawnione organy. Obecnie nie ma też jeszcze terminu składania dokumentóww szkole. Poinformujemy Państwa o szczegółach po pojawieniu się tych informacji.